Master Presentation:Chih-Wei Yu-Performance Testing

Date: March 31, 2017
Time: 10:00 am – 12:00 pm

Colloquium Announcement

Computer Science Presentation

 

Chih-Wei Yu

 

Candidate for Master of Science in

Computer Science

 

 

Title:

"Automatic Performance Testing"

 

 

 March 31, 2017

10:00 a.m. - 12:00 p.m.

 

NPB 4.140

 

                                                     Committee:

 

Dr. Xiaoyin Wang, Chair

Dr. Jianhua Ruan

Dr. Meng Yu

Return